Vermeer Vastgoed voor WOZ-taxaties en advies

Wie isVermeer Vastgoed?

Vermeer Vastgoed is een taxatie- en adviesbureau gevestigd in Groningen.

Wij hebben ruime ervaring in de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Onze specialisatie is de (her)waardering van niet-woningen, met de nadruk op complexe courante en incourante bedrijfsobjecten.

Jaarlijks verzorgen wij de (her-)waardering voor verschillende gemeenten. Ook voorzien wij gemeenten, bedrijven en woningeigenaren bij bezwaar- en beroepsprocedures van advies.

De WOZ-herwaardering

De WOZ-herwaardering vindt jaarlijks plaats. Dit vraagt elke keer een analyse van de  markt en controle van de basisgegevens van objecten. Wijzigingen door verbouw, sloop of bijzondere omstandigheden worden daarbij meegenomen. Evenals afhandeling van lopende bezwaar- en beroepsprocedures, wisseling van eigenaar dan wel huurder of samenvoeging of splitsing van een object.

Kortom, er komt veel kijken bij een juiste vaststelling van de juiste WOZ-waarde.

Waarvoor wordt WOZ-waarde gebruikt

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de vaststelling van:

  • de onroerende zaak belasting, de OZB;
  • het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting;
  • de erfbelasting (voorheen successierechten);
  • de waterschapsbelasting;
  • de bodemwaarde vennootschapsbelasting.

Hypotheek

Ook bij de vaststelling van de hoogte van de hypotheek wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de WOZ-waarde.

Het is dus van groot belang dat de WOZ-waarde juist is vastgesteld!

 

Onze deskundigheid loont

De deskundigheid en ervaring van de medewerkers van Vermeer Vastgoed kan u dus voordeel opleveren. Wij geven u graag advies.

Gemeentenen WOZ-waarden

Voorkom bezwaren

Een onjuist vastgestelde WOZ-waarde is voor gemeenten onwenselijk. Een te lage waarde leidt tot een te lage belastingaanslag. Een te hoge waarde kan leiden tot een stroom aan bezwaar- en beroepsschriften, waarvan de afhandeling tijdrovend en duur is.

Vermeer Vastgoed heeft al meer dan 20 jaar ervaring met de uitvoering van de Wet WOZ in gemeenten in Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel.

Wij zijn gespecialiseerd in (her)taxaties van niet-woningen, zoals onder andere kantoren, ziekenhuizen, zorg- en verpleeghuizen, ijshallen en voetbalstadions, vliegvelden, gevangenissen, defensie- en industriële complexen etc.

Ook adviseren wij gemeenten bij complexe bezwaar- en beroepsprocedures.

 

Vooroverleg ter voorkoming bezwaar- en beroepzaken

De kans op bezwaar- en beroepsprocedures verkleinen of voorkomen is ons doel. Na de hertaxatie bespreken wij daarom altijd de waarde met belanghebbende. Zeker bij belanghebbenden met veel onroerend goed of bij belanghebbenden die zich laten adviseren door taxatiebureaus of andere deskundigen, kan het zinvol zijn om in vooroverleg te treden en de waarde af te stemmen.

Vermeer Vastgoed heeft ruime ervaring met het voeren van vooroverleg met belanghebbenden.

 

Bezwaar- en beroepzaken

Vermeer Vastgoed kan u adviseren bij bezwaarprocedures (opstellen concept­uitspraken, taxatiedeskundige bij hoorzittingen en telefonische hoorzittingen) en bij beroepzaken (schrijven verweerschrift, taxatiedeskundige bij zittingen). Alle concept-bezwaaradviezen en concept-verweerschriften worden voorzien van een degelijke onderbouwing.

De concept -bezwaaradviezen en concept-verweerschriften worden zo opgesteld, dat u er weinig of niets meer aan hoeft toe te voegen.

Hoe wij werken

Bij elke herwaardering worden transacties rond de waardepeildatum geïnventariseerd en de marktontwikkelingen up-to-date gehouden. Er wordt een marktanalyse uitgevoerd zowel op gemeente als landelijk niveau.

Bij elke herwaardering vindt controle plaats van de basisgegevens. Om te voorkomen dat onjuistheden leiden tot een foutieve waardering en/of objectafbakening wordt contact opgenomen met belanghebbende (eigenaar en/of huurder) om de basisgegevens af te stemmen. Onder basisgegevens wordt onder andere verstaan de objectafbakening, de tenaamstelling (eigenaar en gebruiker), het vloeroppervlak per bouwlaag, het bouw-, en renovatiejaar en het perceeloppervlak.

Verder worden de wijzigingen aan het object in het lopende belastingjaar afgestemd en wordt de status van nieuwbouw, uitbreiding en sloop op 1 januari van betreffende belastingjaar vastgesteld. Ook wordt er geïnformeerd naar overige waarde beïnvloedende factoren.

Door onze werkwijze bent u altijd verzekerd van een up-to-date bestand en heeft u veel minder onnodige bezwaar- en beroepschriften.

 

Referenties

Referenties kunnen wij u op verzoek verstrekken.

 

Contact

Heeft u interesse in onze dienstverlening dan kunt u ons een e-mail sturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Onze contactgegevens staan op het tabblad Contact.

Bedrijfsonroerend goeden WOZ-waarden

Laat de WOZ-waarde van uw bedrijfspand controleren

Een kritische blik loont.

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijfspand, ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuis, kantoor, winkel of ander vastgoed, kan de besparing duizenden euro’s per jaar bedragen.

 

Fiscale afschrijving Vennootschapsbelasting

De fiscale afschrijving in het kader van de Vennootschapsbelasting is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Tot 1 januari 2019 kon onroerend goed in eigen gebruik worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde (bodemwaarde). Met ingang van 1 januari 2019 bedraagt de bodemwaarde 100% van de WOZ-waarde.

Vanaf 1 januari 2019 kan door beleggers en eigenaar/gebruikers maximaal worden afgeschreven tot de bodemwaarde.

Een verlaging van de WOZ-waarde heeft invloed op de beschikbare afschrijvingsruimte.

 

Waterschapsbelasting

Op basis van een verlaagde WOZ-waarde wordt ook de Waterschapsbelasting verlaagd (watersysteemheffing gebouwd).

 

WOZ en bezwaar

Sinds 1995 geldt een landelijk uniform systeem voor de waardering van onroerende zaken. Voor het komende belastingjaar is de WOZ-waarde vastgesteld naar de marktomstandigheden zoals die golden op 1 januari van het voorgaande belastingjaar. Veel belastingheffingen worden bepaald op basis van de WOZ-waarde, die veelal geautomatiseerd wordt vastgesteld.

De meeste gemeenten versturen de beschikkingen in januari of februari. Het is zinvol om na ontvangst van uw beschikking zo snel mogelijk het taxatieverslag bij de gemeente op te vragen. Hierin staat vermeld hoe uw vastgoed is gewaardeerd. Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een (pro-forma) bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Verlaging van de WOZ-waarde werkt door in de toekomst.

Onze dienstverlening

Controle WOZ-waarde

Op basis van door u ter beschikking gestelde informatie wordt een quick-scan gemaakt van de WOZ-waarde. Hierbij controleren wij ook de WOZ-beschikking/OZB-aanslag ten aanzien van objectafbakening en tenaamstelling. Wanneer wij van mening zijn dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, dan stellen wij een pro-forma bezwaarschrift op ter bewaring van rechten en vragen het taxatieverslag op.

 

Bezwaarschrift

Mocht na bestudering van het taxatieverslag blijken dat de waarde te hoog is vastgesteld, dan dienen wij een gemotiveerd bezwaarschrift in.

 

Procederen

Wanneer het bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunnen wij u adviseren over een verdere proceduregang.

Mocht u besluiten om in beroep te gaan tegen de uitspraak op bezwaar, dan kunnen wij namens u een gemotiveerd beroepschrift opstellen en u vertegenwoordigen bij rechtbank- en gerechtshofzittingen.

 

Ons al het werk laten doen

Vermeer Vastgoed kan alle werkzaamheden volgend uit WOZ-beschikking en OZB-aanslag van u overnemen. Wanneer u ons machtigt om namens u op te treden in alle WOZ-zaken, dan bewaken wij belangrijke wettelijke termijnen (bezwaar en beroep), versturen en ontvangen alle relevante correspondentie en onderhouden alle contacten met gemeente, rechtbank, gerechtshof en andere betrokken instanties.

 

Contact

Heeft u interesse in onze dienstverlening dan kunt u ons een e-mail sturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Onze contactgegevens vindt u op het tabblad Contact.

Woningenen WOZ-waarden

Onroerende zaakbelasting

De onroerendzaakbelasting kan – soms aanzienlijk – omlaag als de WOZ-waarde naar beneden wordt bijgesteld. Een verlaging van de WOZ-waarde leidt ook tot een besparing op de inkomsten- en waterschapsbelasting. De lagere waarde werkt ook door in de toekomst.

Erfbelasting (voorheen successierechten)

Als erfgenaam bent u meestal erfbelasting verschuldigd. Wanneer u onroerend goed erft, betaalt u erfbelasting over de waarde. Sinds 1 januari 2010 is de WOZ-waarde de belastinggrondslag. Voor het huidige belastingjaar is de WOZ-waarde vastgesteld naar de marktomstandigheden zoals die golden op 1 januari van het voorgaande belastingjaar. Afhankelijk van uw relatie met de erflater betaalt u 10% tot 40% belasting over de belaste erfenis.

Kijk daarom kritisch naar de WOZ-waarde. Een te hoge WOZ-waarde kan u tienduizenden euro’s aan erfbelasting schelen.

Bezwaarprocedure

De meeste gemeenten versturen de beschikkingen in januari of februari. Wanneer u vindt dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, dan moet u binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking een (pro-forma) bezwaarschrift indienen. Het is verplicht om een bezwaarschrift te motiveren.

Vraag bij het indienen van het bezwaarschrift het taxatieverslag van uw woning op. In het taxatieverslag staat met welke woningen uw woning is vergeleken.

OverVermeer Vastgoed

Ing. Eric G.M. Vermeer RT

Sinds 1996 actief in de vastgoedsector. Werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering Wet WOZ, specialisatie bedrijfsonroerend goed met de nadruk op grote, complexe courante en incourante objecten. Meerjarige ervaring  als projectleider Herwaardering WOZ en senior taxateur.

 

In bezit van de diploma’s HTS-Bouwkunde, SVM-Makelaardij in onroerende zaken, SVM-WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken), Praktijkdiploma makelaar/taxateur onroerende zaken.

Aangesloten bij VBO Vereniging van makelaars en taxateurs.

Geregistreerd bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Anna E. Landman

Meerjarige ervaring als gerechtssecretaris bij bestuursrechtelijk college, daarbij gespecialiseerd in belastingrecht. Meerjarige ervaring in commerciële dienstverlening. In het bezit van het diploma HEAO-Economisch Juridisch.

 

Collega-taxatiedeskundigen

Wanneer nodig, werken wij samen met collega-taxatiedeskundigen en bieden u daarmee continuïteit en garantie voor een correcte uitvoering van uw opdracht.

Neem contact op metVermeer Vastgoed

Vermeer Vastgoed
Telefoon: 050-528.1521
E-mail: info@vermeer-vastgoed.nl
Correspondentie-adres: Postbus 470, 9700 AL Groningen
Bezoekadres: Langewoldlaan 43, 9727 DE Groningen
Website: www.vermeer-vastgoed.nl