Meer belastinginkomsten en minder bezwaren

Een onjuist vastgestelde WOZ-waarde is voor gemeenten onwenselijk. Een te lage waarde leidt tot een te lage belastingaanslag, terwijl een te hoge waarde kan leiden tot een stroom aan bezwaar- en beroepsschriften, waarvan de afhandeling tijdrovend en duur is.

Vermeer Vastgoed heeft al meer dan 15 jaar ervaring met de uitvoering van de WOZ in al haar facetten, in vele gemeenten in Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel.

Wij zijn gespecialiseerd in (her)taxaties van niet-woningen, zoals onder andere kantoren, ziekenhuizen, zorg- en verpleeghuizen, ijshallen en voetbalstadions, vliegvelden, industriële complexen, productiefabrieken, maar ook bijvoorbeeld garages, loodsen en werkplaatsen.

Daarnaast adviseren wij gemeenten bij complexe bezwaar- en beroepsprocedures.

 

Hoe wij werken

(Her)taxatie Wet WOZ

 • inventarisatie transacties rond waardepeildatum;
 • up-to-date houden van de marktontwikkelingen;
 • eigen marktanalyse per waardepeildatum;
 • opvragen relevante transacties bij gemeenten;
 • taxaties worden uitgevoerd in excel en aangeleverd in pdf formaat.

Om te voorkomen, dat onjuiste basisgegevens leiden tot een foutieve waardering en/of objectafbakening, gaan we alsvolgt te werk:

 • voor (her)taxatie inventarisatie van bestaande basisgegevens;
 • bij de waardering van bedrijfsonroerendgoed is er na inventarisatie altijd contact met belanghebbende (eigenaar en/of huurder) om de basisgegevens af te stemmen. Onder basisgegevens verstaan wij:
  • controle objectafbakening;
  • controle eigenaar en gebruiker;
  • controle vloeroppervlak per bouwlaag, bouw-, en renovatiejaar;
  • controle bouw-, renovatie-, en sloopjaar;
  • controle wijziging object in het lopende belastingjaar (start wijziging, grootte, vermoedelijke opleveringsdatum, bouwkosten);
  • vaststellen status van nieuwbouw, uitbreiding en sloop op 1 januari van betreffende belastingjaar;
  • controle overige waarde beïnvloedende factoren.
 • mocht blijken, dat zich in het lopende jaar wijzigingen hebben voorgedaan of nog zullen plaatsvinden aan één of meerdere objecten, dan wordt belanghebbende verzocht de gegevens aan te passen;
 • gewijzigde objecten worden waar nodig bezocht en opgenomen. De wijzigingen zullen worden meegenomen bij de herwaardering. Bij nieuwe objecten zal altijd een opname plaatsvinden, waarbij we de bestaande gegevens doornemen en afstemmen met belanghebbende.

Door onze werkwijze bent u altijd verzekerd van een up-to-date bestand en heeft u veel minder onnodige bezwaar- en beroepschriften.

Bezwaar- en beroepzaken

Het is mogelijk om de kans op bezwaar- en beroepsprocedures te verkleinen of te voorkomen door na de hertaxatie de waarde te bespreken met belanghebbende. Zeker bij belanghebbenden met veel onroerend goed, of bij belanghebbenden die zich laten adviseren door taxatiebureaus of andere deskundigen, kan het zinvol zijn om in vooroverleg te treden en de waarde eventueel af te stemmen.

Vermeer Vastgoed heeft ruime ervaring met:

 • voeren van vooroverleg met belanghebbenden om de kans op bezwaar- en beroepsprocedures te verkleinen of te voorkomen;
 • adviseren bij bezwaarprocedures, wat we onder meer doen door het opstellen van concept-uitspraken, als taxatiedeskundige adviseren bij hoorzittingen, verzorgen van telefonische hoorzittingen, bijwonen hoorzittingen;
 • adviseren bij beroepzaken, onder andere door het schrijven van een verweerschrift, het schrijven van een conclusie van repliek, als (taxatie-)deskundige aanwezig zijn bij zittingen ter rechtbank of gerechtshof.

Alle concept-bezwaaradviezen en concept-verweerschriften worden voorzien van een degelijke onderbouwing. Bij courante objecten worden referentieobjecten vermeld, bij incourante objecten wordt uitgebreid ingegaan op vervangingswaarde, afschrijvingen en grondwaarde.

De concept-bezwaaradviezen en concept-verweerschriften worden zo opgesteld, dat u er weinig of niets meer aan hoeft toe te voegen.

Referenties

Referenties kunnen wij u op verzoek verstrekken.

Contact

Heeft u interesse in onze dienstverlening dan kunt u ons een e-mail sturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Onze contactgegevens staan op het tabblad Contact.