Betaalt u teveel belasting? Laat de WOZ-waarde van uw bedrijfspand controleren.

Een kritische blik loont. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijfspand, ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuis, kantoor, winkel of ander vastgoed, kan de besparing duizenden euro's per jaar bedragen.

Onroerende zaakbelasting (ozb)

In 2013 bedragen de ozb-tarieven voor niet-woningen in de grote gemeenten alsvolgt:

 • voor een eigenaar  (e) gemiddeld % van 0,25371% (Bron: COELO)
 • voor een gebruiker (g) gemiddeld % van 0,20348% (Bron: COELO)

Bij een verlaging van de WOZ-waarde kan uw besparing aanzienlijk zijn. Uitgaande van het gemiddelde tarief:

 • ziekenhuis (e+g),    WOZ-waarde €50.000.000, verlaging €5.000.000, besparing €22.860
 • bedrijfspand (e+g), WOZ-waarde €3.000.000,   verlaging €300.000,    besparing €1371

Fiscale afschrijving Vennootschapsbelasting

De fiscale afschrijving in het kader van de Vennootschapsbelasting is gekoppeld aan de WOZ-­waarde. Een verlaging van de WOZ-waarde heeft invloed op de beschikbare afschrijvingsruimte.
Afschrijven is mogelijk tot maximaal 50% van de WOZ-waarde, de bodemwaarde.

Waterschapsbelasting

Op basis van een verlaagde WOZ-waarde wordt ook de Waterschapsbelasting verlaagd (watersysteemheffing gebouwd).

WOZ en bezwaar

Sinds 1995 geldt een landelijk uniform systeem voor de waardering van onroerende zaken. Op grond van de WOZ worden alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks gewaardeerd. De WOZ-waarde geldt voor één kalen­derjaar. Voor het kalenderjaar 2013 is de WOZ-waarde vastgesteld naar de marktomstandigheden zoals die gelden op 1 januari 2012. Veel belastingheffingen worden bepaald op basis van de WOZ-waarde, die veelal geautomatiseerd wordt vastgesteld.

Verlaging van de WOZ-waarde werkt door in de toekomst.

De meeste gemeenten versturen de beschikkingen in januari of februari. Het is zinvol om na ontvangst van uw beschikking zo snel mogelijk het taxatieverslag bij de gemeente op te vragen. Hierin staat vermeld hoe uw vastgoed is gewaardeerd.

Wanneer u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een (pro-forma) bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Onze dienstverlening

Vermeer Vastgoed heeft ruime ervaring met de beoordeling van de WOZ-waarde en ruime ervaring met de advisering van belanghebbenden.

Controle WOZ-waarde
Op basis van door u ter beschikking gestelde informatie kan onze dienstverlening bestaan uit:

 • eerste beoordeling van de vastgestelde WOZ-waarde;
 • advisering over de mogelijke vervolgstappen;
 • opvragen taxatieverslag;
 • opstellen van een pro forma bezwaarschrift ter bewaring van rechten;
 • controle WOZ-beschikking/OZB-aanslag;
 • controle objectafbakening;
 • controle tenaamstelling;
 • controle aantal rioolaansluitingen.

Bezwaarschrift
Wanneer blijkt, dat de waarde te hoog is vastgesteld en u besluit om een bezwaarschrift in te dienen, kunnen wij dit voor u doen:

 • controle van de objectkenmerken vermeld op het taxatieverslag;
 • waarderen object;
 • bijwonen hoorzitting;
 • opstellen van een gemotiveerd bezwaarschrift.

Procederen
Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak op uw bezwaarschrift en verder willen procederen dan kunnen wij het volgende voor u betekenen:

 • overleg met de gemeente om tot een schikking te komen;
 • opstellen van een gemotiveerd beroepschrift;
 • opstellen van een gemotiveerde conclusie van dupliek;
 • vertegenwoordiging bij rechtbank- en gerechtshofzittingen.

Ons al het werk laten doen
Vermeer Vastgoed kan alle werkzaamheden volgend uit WOZ-beschikking en OZB-aanslag van u overnemen. Wanneer u ons machtigt om namens u op te treden in alle WOZ-zaken bieden wij:

 • het bewaken en veiligstellen van belangrijke wettelijke termijnen (bezwaar en beroep);
 • versturen en ontvangen van alle relevante correspondentie;
 • het onderhouden van alle contacten met gemeente, rechtbank, gerechtshof en andere betrokken instanties.

Contact

Heeft u interesse in onze dienstverlening dan kunt u ons een e-mail sturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Onze contactgegevens vindt u op het tabblad Contact.